Over Octrooien

Een octrooi biedt een tijdelijk monopolie.

Hieronder vindt u antwoorden op de volgende vragen:

Wat is een octrooi of patent?

De woorden ‘octrooi' en ‘patent' worden in het hedendaagse Nederlandse taalgebruik door elkaar gebruikt. Patent is gewoon het angelsaksische woord voor octrooi.
Een octrooi is een tijdelijk alleenrecht op een nauwkeurig omschreven technisch idee (een uitvinding). De uitvinding moet bestaan uit een nieuw voortbrengsel (product) of een nieuwe werkwijze (procedure).
Een octrooi verschaft de octrooihouder niet het recht om zelf iets te doen, maar wel om derden, die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden handelingen te verrichten die binnen de beschermingsomvang van het octrooi vallen.
Een octrooi of een patent resulteert in een monopolie op uw uitvinding.

Hoelang is een octrooi geldig?

Een octrooi heeft in de meeste landen een maximale levensduur van 20 jaar te rekenen vanaf de indieningsdatum.

Waar is de octrooihouder beschermd?

Het tijdelijk monopolie gegeven door een octrooi is beperkt tot een bepaald territorium, vaak een bepaald land. Indien bescherming gewenst is in verschillende landen dienen meerdere octrooiaanvragen ingediend te worden, maar gelukkig niet allemaal van dag één. De octrooien in de verschillende landen zijn onafhankelijk van elkaar, doch in de aanloop van de toekenning zijn er gegroepeerde octrooiprocedures voorzien, zoals bijvoorbeeld de Europese octrooiprocedure.

Wanneer is mijn uitvinding octrooieerbaar?

Om octrooieerbaar te zijn dient uw uitvinding nieuw en inventief te zijn.
Een uitvinding is nieuw als het, waar ook ter wereld, nog nooit openbaar is gemaakt voor de indieningsdatum van de octrooiaanvrage.
Een uitvinding is inventief als de uitvinding "niet voor de hand liggend" is.
Sommige innovaties zijn in Europa niet vatbaar voor octrooibescherming. Men spreekt van een uitvinding wanneer er sprake is van een technische oplossing voor een probleem.
De oplossing kan ingewikkeld zijn en antwoord bieden aan een moeilijk probleem, maar kan evengoed eenvoudig zijn en een alledaags probleem verhelpen. Vele commercieel succesvolle oplossingen zijn vaak zeer eenvoudig!
De technische oplossing voor een probleem kan een apparaat zijn, een voorwerp, een chemische stof of een mengsel met een bepaalde eigenschap, een werkwijze of een combinatie daarvan.

Hoe weet ik of mijn uitvinding nieuw is?

Opzoekingen op het internet brengen u heden reeds een hele stap vooruit. Deze kunnen worden aangevuld door opzoekingen in octrooidatabanken.

Indien geen van beide opzoekingen resulteren in een anticipatie van de veronderstelde innovatie, dan kan de nieuwheid van een uitvinding bijkomend getoetst worden door bij de indiening van een octrooiaanvrage een nieuwheidsonderzoek aan te vragen.

Wat is een nieuwheidsonderzoek?

In een nieuwheidsonderzoek wordt de stand van de techniek weergegeven vóór de indieningsdatum van de octrooiaanvrage, althans deze zoals gevonden en weerhouden door de onderzoeker.

Hoe kan ik een octrooi bekomen?

Het opstellen en indienen van een octrooiaanvrage is het vak dat wordt uitgeoefend door octrooigemachtigden.
Indien u professionele raad en daad wenst in te roepen contacteert u best een octrooibureau met erkende en gekwalificeerde octrooigemachtigden.

Hoeveel kost het om een octrooiaanvraag te laten opstellen door een octrooigemachtigde?

De kosten van octrooiprocedures variëren sterk. Voor het opstellen en indienen van een Belgische octrooiaanvraag dient u gebruikelijk op 4.400 à 5.400 Euro te rekenen. De kosten voor het aanvragen en rapporteren van het verplichte nieuwheidsonderzoek bedragen 800 Euro. Na kennisname van de technologie geven wij u steeds een prijsvork waaraan wij ons houden.

Belgische octrooiaanvraag

Een Belgische octrooiaanvraag heeft steeds een maximale levensduur van twintig jaar.

Bij de indiening van de octrooiaanvraag wordt verplicht een nieuwheidonderzoek aangevraagd.

De resultaten van het nieuwheidonderzoek worden binnen de negen maanden na de indiening van de octrooiaanvraag beschikbaar gemaakt, en stellen de aanvrager van de octrooiaanvraag in staat met kennis van zake te beslissing over de eventuele uitbreiding van zijn/haar rechten naar het buitenland.

Deze beslissing dient te worden genomen binnen de 12 maanden na de eerste indiening.

Europese en Internationale octrooien

Eerste indiening in België

Of u nu bescherming wenst in één bepaald land of in een ruimer gebied, de beste manier om een octrooiprocedure aan te vatten is met het indienen van een octrooiaanvraag in één bepaald land. U krijgt dan automatisch het recht om vrijwel overal ter wereld binnen een jaar uw rechten uit te breiden waarbij u uw voorrecht verbonden met de eerste indiening behoud.

Dit jaar heet het prioriteitsjaar.

Het voordeel van het aanvatten van een octrooiprocedure in België bestaat erin dat de octrooiaanvrage wordt opgesteld in het Nederlands, de moedertaal van de meeste van onze octrooigemachtigden. Het is overigens de meest kostefficiënte manier om een octrooiprocedure aan te vatten. Daarbij komt dat de Belgische Officiële Instanties het verplichte nieuwheidsonderzoek laten uitvoeren door de onderzoekers van het Europees Octrooibureau, wat een garantie is voor de goede uitvoering van de opzoekingen naar de stand van de techniek. Ten slotte komt de Belgische Federale Overheid tussen in de kosten voor het nieuwheidsonderzoek.

Eerste indiening voor EPO, WIPO, UKPO, USPTO

Wanneer de aangeleverde technische informatie bijvoorbeeld in het Engels is opgesteld, of wanneer de octrooigemachtigde zich gezien de materie waarover de uitvinding handelt meer vertrouwd voelt om de tekst uit te schrijven in het Engels, zullen wij aanraden de octrooiaanvrage in het Engels op te stellen en de prioriteitsindiening bij het Europees Octrooibureau (EPO, Den Haag-NL), bij het Internationaal Octrooibureau (WIPO, Genève-CH) of bij de Officiële Instanties in het Verenigd Koninkrijk (IPO, Newport-UK) te laten plaatsvinden.

In specifieke dossiers geven we de voorkeur aan een prioriteitsindiening in de Verenigde Staten (USPTO, USA).

Internationale uitbreiding

direct naar de gewenste landen

Vóór het verlopen van het prioriteitsjaar kan u beslissen uw rechten uit te breiden naar de landen waarin u bescherming wenst voor uw uitvinding.

gebundeld via een Europese procedure

Indien u bescherming wenst in verschillende Europese landen, dan is een gecentraliseerde Europese procedure de meest kostefficiënte optie.

octrooi belgie

gebundeld via een Internationale procedure

octrooi europa

Hebt u de voorkeur de beslissing en de kosten voor de verschillende nationale procedures nog een bijkomende 18 maanden uit te stellen, dan biedt de internationale procedure een ideale oplossing.

U beschikt op die wijze over 30 maanden te tellen vanaf uw eerste indiening om uit te maken in welke landen uw uitvinding voldoende kan opbrengen om het doorzetten van de octrooiaanvraag in die landen te rechtvaardigen.

U behoudt al uw opties voor een quasi wereldwijde bescherming.

Deze internationale procedure is ook een goede optie indien u de toekenning in de verschillende landen waar u bescherming wenst pas na een eerste toetsing wenst aan te vatten. Zulke toetsing laat ook toe de verschillende nationale procedures nadien te harmoniseren door gepaste wijzigingen aan uw octrooiaanvraag aan te brengen.

Waarom ARCHIMEDES PATENTS?

De octrooigemachtigden bij ARCHIMEDES PATENTS zijn allen erkende en gekwalificeerde octrooigemachtigden. Zij verkregen hun erkenning door het succesvol afleggen van een lang parcours van opleidingen en Europese examens.
ARCHIMEDES PATENTS heeft een hedendaagse bedrijfscultuur welke ons weerkerend cliënteel weet te appreciëren.

T 03 230 30 60

octrooien patents
  • Europese octrooigemachtigden
  • Belgische octrooigemachtigden
  • Benelux merken & modellen gemachtigden
  • EU merken & modellen gemachtigden
Kaart België
  • Antwerpen
  • Gent
  • Kortrijk
  • Hasselt
  • Vilvoorde