KOSTEN (-)FISCAAL+

Hoeveel kost een octrooi?

Hoeveel brengt een octrooi op?

Kosten

De kosten van octrooiprocedures variëren sterk. Voor het opstellen en indienen van een Belgische octrooiaanvraag dient u gebruikelijk op 5.700 euro te rekenen, te vermeerderen met 800 euro voor het verplichte nieuwheidsonderzoek.

ARCHIMEDES PATENTS is erkend als dienstverlener voor kmo-portefeuille

Vlaamse KMO’s kunnen hierdoor de kosten voor octrooionderzoek en/of advies met betrekking tot Octrooien (NIET voor het opstellen en indienen van octrooiaanvragen), tot 30%* (of 20%) reduceren. Deze erkenning bevestigt de kwaliteit van onze octrooi-ingenieurs.

*30% voor kleine ondernemingen; 20% voor middelgrote ondernemingen. Meer details hierover vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

Opbrengsten

Bij de opbrengsten denkt men in de eerste plaats aan het afhouden van namaak waardoor een gezonde marge kan behouden blijven.

Daarnaast zijn er de licentie-inkomsten van ondernemingen die u vergoeden om uw technologie te mogen gebruiken.

Niet in geringe mate doet ook de overheid haar inspanningen door te voorzien in de fiscale octrooiaftrek.

OCTROOIAFTREK wordt aftrek voor innovatie-inkomsten

De regelgeving aangaande fiscale octrooiaftrek is in evolutie en krijgt een nieuwe naam: “aftrek voor innovatie-inkomsten” (juli 2016).
De kerngedachte blijft het aanmoedigen van Onderzoek & Ontwikkeling (R&D).

Een nieuwe naam en meer...

Vertrekpunt: Fiscale octrooiaftrek (80% van de octrooi-inkomsten belastingvrij - verlaging vennootschapsbelasting).

De “belastingaftrek voor octrooi-inkomsten” is een fiscale gunstmaatregel om innovatie en productontwikkeling aan te moedigen. Deze fiscale maatregel is zeer toegankelijk voor innoverende KMO’s .
Elke verbetering aan een product of aan een productiewerkwijze is mogelijks octrooieerbaar.
De belastingdruk op inkomsten die een onderneming uit octrooien ontvangt bedraagt dan 6,8%.
Archimedes Patents werkt octrooien zodanig uit dat uw innovatie in de eerste plaats uw eigendom wordt, en tegelijk dat uw onderneming maximaal kan genieten van de geboden fiscale gunstmaatregelen .

Belastingaftrek voor octrooi-inkomsten in België?

Voor wie?

Belgische vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting en buitenlandse vennootschappen met een Belgische inrichting (onderworpen aan de belasting van niet-inwoners/vennootschappen) kunnen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten.
Niet: natuurlijke personen, rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (of de belasting van niet-inwoners/RPB)

Wat?

Inkomsten uit verleende octrooien worden voor 80% vrijgesteld van belasting.
Inkomsten kunnen effectieve vergoedingen zijn voor verleende licenties op octrooien maar kunnen ook geraamde octrooi-inkomsten zijn die inbegrepen geacht worden in de verkoopprijs.

Voorwaarden

Voor zelf ontwikkelde octrooien of voor verworven octrooien van derden waaraan een verbetering wordt aangebracht.
De octrooiaftrek kan gecumuleerd worden met DBI-aftrek, notionele intrestaftrek, investeringsaftrek en aftrek van vorige verliezen.
Het is duidelijk dat door toepassing van de aftrek van octrooi-inkomsten aanzienlijke belastingvermindering genoten kan worden.

Evolutie: Belangrijkste kenmerken van de aftrek voor innovatie-inkomsten (onder voorbehoud en verkort)

Verruimingen:

Naast octrooien of patenten zal de aftrek ook van toepassing zijn op software, kwekersrechten en ABC’s;
De aftrek kan al voorlopig worden toegepast zodra het octrooi is aangevraagd - wachten op de toekenning van het octrooi hoeft niet ;
Het aftrekpercentage wordt opgetrokken naar 90%;
Berekening: aftrek neemt toe naarmate de ontwikkelingskosten (R&D-kosten) door de onderneming zelf gedragen worden, of uitbesteed worden aan derde niet-verbonden ondernemingen;
De aftrek zal kunnen worden overgedragen naar de volgende jaren;
Ook de meerwaarde voortvloeiend uit de verkoop van een octrooi (of ander IE-recht) en ook vergoedingen door inbreukplegers komen in aanmerking voor de aftrek;
Herstructureringen (fusie, splitsing, inbreng, …) hebben geen negatieve impact op de aftrek voor innovatie-inkomsten;

Vernauwingen :

Enkel nog de entiteiten die de octrooikosten dragen (en dus voldoende substantie hebben) zullen kunnen genieten van R&D stimuli;
De aftrek zal betrekking hebben op de netto-inkomsten, i.e. rekening houdend met de R&D-kost (kosten voor Onderzoek en Ontwikkeling) verbonden aan het immateriële actief.
Bij octrooi aanvraag: onder voorbehoud van terugbetaling als het octrooi uiteindelijk niet wordt verkregen;
Berekening aftrek: aftrek wordt beperkt naarmate de ontwikkelingskosten (R&D-kosten) worden uitbesteed aan verbonden ondernemingen (ref. Nexus-ratio)
Verplichting om documentatie bij te houden over de berekening van de aftrek (bruto inkomsten, R&D kosten, …)

 

Achtergrond: BEPS-actieplan (Base Erosion and profit Shifting) - OESO - gunstregimes voor inkomsten intellectuele eigendomsrechten verkregen uit R&D werkzaamheden (“Patent box” of “IP box”) – Nexus-ratio

T 03 230 30 60

octrooien patents
  • Europese octrooigemachtigden
  • Belgische octrooigemachtigden
  • Benelux merken & modellen gemachtigden
  • EU merken & modellen gemachtigden
Kaart België
  • Antwerpen
  • Gent
  • Kortrijk
  • Hasselt
  • Vilvoorde